Verkoopvoorwaarden

 

Algemene verkoopvoorwaarden voor online aankopen op FANTINIPELLETTERIA.NL

Site-eigenaar:
Fabio Fantini – Fantini Pelletteria
Salita alla Cesta – 47890 – Repubblica di San Marino (RSM)
C.O.E. SM03733

maakt de online aankoop van alle items mogelijk via haar website, waarvan het de exclusieve eigenaar is.

1) Algemene opmerkingen
Deze algemene verkoopvoorwaarden (“Voorwaarden”) worden beheerst door de Consumentenwet (Wetsbesluit nr. 206/2005) en door de regels inzake elektronische handel (Wetsbesluit nr. 70/2003).

2) Aanbieden aan het publiek
De producten en de bijbehorende prijzen die op de site worden gepresenteerd, vormen een aanbod aan het publiek in overeenstemming met de methoden die zijn gespecificeerd in de algemene voorwaarden en op de site zelf. De voorwaarden van deze aanbieding zijn uitsluitend van toepassing op aankopen die op de site worden gedaan.

3) Prijzen
Alle prijzen zijn inclusief BTW / San Marino eenfase.
Bezorgkosten (hierna “Bezorgkosten” genoemd) kunnen gratis zijn of in rekening worden gebracht bij de Klant en worden voldoende vermeld in de Aankooporder.
De prijs die op de site wordt weergegeven op het moment van bevestiging van verzending, wordt toegepast op de producten, zonder rekening te houden met eerdere aanbiedingen of latere prijswijzigingen.

4) Bestellen
Aankooporders moeten online worden geplaatst via de bestelprocedure op de site.
Om door te gaan met het sluiten van de Aankooporder, moet de Klant de gevraagde persoonlijke gegevens verstrekken die nodig zijn om de aankoop te kunnen doen.
De klant voltooit de bestelprocedure met succes als er geen foutmelding op de site verschijnt.
De koopovereenkomst komt tot stand na ontvangst van de bestelling door de site-eigenaar.
In dat geval zal de ontvangst van de Bestelling worden bevestigd door een e-mail met de bestellingsbevestiging (hierna “Bestellingsbevestiging” genoemd) te sturen naar het e-mailadres dat door de Klant is opgegeven. Deze Bevestiging bevat een samenvatting van de gekochte Producten, hun prijzen (inclusief bezorgkosten), het leveringsadres, het bestelnummer en de Algemene en Bijzondere Voorwaarden die van toepassing zijn op de Bestelling.
De Klant verbindt zich ertoe de juistheid van de gegevens in de Orderbevestiging te verifiëren en eventuele correcties binnen 24 (vierentwintig) uur na ontvangst ervan door te geven. Eventuele kostenstijgingen veroorzaakt door fouten in de gegevens die niet tijdig zijn gemeld, komen voor rekening van de Klant.
Het bestelnummer, gegenereerd door het geautomatiseerde systeem en gecommuniceerd via e-mail, moet door de klant worden gebruikt in alle communicatie met de site-eigenaar.
Het is mogelijk dat de onbeschikbaarheid van sommige producten af ​​en toe voorkomt. Als de door de klant gekozen producten niet beschikbaar zijn, wordt dit onmiddellijk aan de klant meegedeeld.

5) Bezorgmethoden
De goederen worden geleverd via gespecialiseerde vervoerders.
Op het moment van Levering is de aanwezigheid van de Klant vereist om te controleren of de verpakking intact is en dat de ontvangen Producten overeenstemmen met hetgeen vermeld is in de Bestelling. In geval van zichtbare gebreken, zoals onjuiste hoeveelheden en / of onjuist Product en niet-integriteit van de verpakking, dient de Klant dit op het transportdocument te melden en uiterlijk 7 dagen na de e-mail contact op te nemen met de site-eigenaar. levering.

6) Bezorgkosten
Bezorgkosten kunnen gratis zijn of aan de klant in rekening worden gebracht en worden voldoende benadrukt in de bestelling.

7) Ondersteunende diensten
De klant kan informatie krijgen over de hulpdiensten na verkoop, door naar het gedeelte “Contacten” van de site te gaan of door een e-mail te sturen naar: info@fantinipelletteria.com

8) Uitwisseling van goederen
Het ruilen van gekochte goederen is toegestaan ​​zolang de goederen niet kapot / beschadigd zijn en in ieder geval geen gebruikssporen mogen vertonen, het materiaal dient voorzien te zijn van een speciale verpakking (envelop / doos etc.), deze verpakking dient gebruikt te worden om de goederen opnieuw in te brengen, mogen niet meer dan 14 dagen zijn verstreken vanaf de datum van ontvangst van de goederen. Gepersonaliseerde artikelen zijn uitgesloten van ruilen.
Om goederen te ruilen, moet u per e-mail contact opnemen met onze klantenservice, de referenties van uw bestelling, de te vervangen artikelen en het verzendadres meedelen.

Retourneert voor defecte of niet-conforme artikelen
Als de retourzending afhankelijk is van een gebrek aan conformiteit en van het gekochte product, zoals bepaald in de Algemene voorwaarden, moet de klant contact opnemen met onze klantenservice via e-mail, met vermelding in het onderwerp van de e-mail “Defect of niet-conform artikel” en in de tekst van de mail, voer het referentieordernummer, het te retourneren artikel en het relatieve defect in.

9) Wettelijke garantie voor de consument
De consument, zoals gedefinieerd in art. 3 van de Consumentenwet (hierna “Consumentenwet”, Wetsbesluit 6 september 2005, nr. 206), heeft het recht om gebruik te maken van de wettelijke garantie die door de Consumentenwet zelf wordt geboden in de artikelen 128 tot 132.
Deze garantie houdt onder meer in dat de consument, op straffe van verval, elk gebrek aan overeenstemming dat de consument heeft geconstateerd in het gekochte product, binnen 2 (twee) maanden na ontdekking aan de eigenaar van de site meldt (artikel 132, Consumptie).
Na deze mededeling heeft de Consument het recht om reparatie of vervanging van het Product te verzoeken, onverminderd de overige rechten die de wet ten gunste van de Consument biedt.
De bovenstaande wettelijke garantie is geldig voor een periode van maximaal 2 (twee) jaar vanaf de levering van het product. Na deze deadline is de eigenaar van de site daarom niet verantwoordelijk voor enig gebrek aan overeenstemming dat door de consument wordt vastgesteld.
In het geval van vervanging of reparatie van het Product, zijn de garantievoorwaarden met betrekking tot het Product gegeven bij vervanging of als gevolg van de reparatie dezelfde als het originele product. De totale duur van twee jaar van de wettelijke garantie begint daarom in ieder geval vanaf de levering van het originele product.
In elk geval wordt voor de regeling van de wettelijke garantie verwezen naar de regels van het consumentenwetboek waarnaar wordt verwezen in de artikelen 128 en volgende.

10) Behandeling van persoonlijke gegevens
Klantgegevens worden verwerkt door de site-eigenaar in overeenstemming met de bepalingen van de wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens, zoals gespecificeerd in de informatie die wordt verstrekt in de betreffende sectie “Privacybeleid”.

11) Communicatie
Elke communicatie kan worden gericht aan de eigenaar van de site via een specifieke e-mailbox.

12) Jurisdictie
Eventuele geschillen met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van dit contract zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechtbank, onverminderd de toepassing van de regels van de Consumentenwet in het geval van aankopen door Consumenten.